logo-all-pumps

Kontakt

ALL-PUMPS
kontakt ul. Piekarska 1/3
41-506 Chorzów

tel: 32 247 33 11
tel. kom: 510 260 599
fax: 32 444 69 33

web: http://www.all-pumps.pl
e-mail: biuro@all-pumps.pl

Napęd

Certyfikaty

Wyszukaj w treści

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy Informacje dla użytkowników, określające zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pompyprzemyslowe.pl (zwaną dalej "Stroną Internetową").

All-Pumps Tomasz Madejewski, zachęcając wszystkich Użytkowników do korzystania ze Strony Internetowej, równocześnie uprzejmie prosi o zapoznanie się z poniższymi Informacjami oraz respektowanie przedstawionych tam zasad dla dobra wszystkich Użytkowników Internetu.

 1. Strona Internetowa jest prowadzona przez firmę All-Pumps Tomasz Madejewski z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Stalowej 1c, zwaną dalej All-Pumps.
 2. All-Pumps dołoży wszelkich starań, aby dostęp do Strony Internetowej był ciągły, bez zbędnych przerw i zakłóceń, jednak nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności Strony Internetowej, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru.
 3. All-Pumps zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do Strony Internetowej, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich Użytkowników, w takim zakresie, jaki będzie uważał za stosowny według własnego uznania. Okres ograniczenia, zawieszenia albo zamknięcia Strony Internetowej, w całości bądź części jest ustalany przez All-Pumps.
 4. All-Pumps na bieżąco aktualizuje informacje oraz materiały zawarte publikowane na Stronie Internetowej, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie All-Pumps zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.
 5. Treść Strony Internetowej, w tym wszelkie materiały tam opublikowane, jak również ustawienia odsyłaczy do innych stron internetowych (linków) oraz formy prezentacji, stanowią wyłączną własność All-Pumps i/lub innych podmiotów związanych w jakikolwiek sposób ze All-Pumps i są prawem chronione, w szczególności odpowiednimi postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
 6. O ile w sposób wyraźny nie wskazano inaczej, Użytkownik Strony Internetowej ma prawo przeglądać Stronę Internetową oraz drukować i/lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej Stronie wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem zachowania na wydrukach bądź zapisanych plikach informacji o prawach autorskich i innych prawach przysługujących All-Pumps oraz innym uprawnionym podmiotom związanym w jakikolwiek sposób ze All-Pumps.
 7. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na Stronie Internetowej stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie zmieniać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać treści zawartych na Stronie Internetowej w żaden sposób i na żadnym dostępnym nośniku, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 9. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam Użytkownik. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem, że All-Pumps, ani żadna z innych uprawnionych osób udostępniających na Stronie Internetowej stosowne treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu i/lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Strony Internetowej, z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Stronie Internetowej, bądź innych stron dostępnych przez odsyłacze (linki) ze Strony Internetowej, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez All-Pumps w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez Użytkownika Strony Internetowej, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami. Wyłączenie odpowiedzialności All-Pumps odnosi się również do działań i/lub zaniechań osób trzecich w żaden sposób nie związanych ze All-Pumps.
 10. Użytkownik Strony Internetowej, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Strony Internetowej lub w systemie służącym do przesyłania Strony Internetowej, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.
 11. Treści zamieszone na Stronie Internetowej nie stanowią ofert sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na Stronie Internetowej i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 12. Ponadto, All-Pumps informuje, iż wszelkie rozwiązania praktyczne zaprezentowane na Stronie Internetowej, mogą nie być jednakowo skuteczne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Porady, które zostały zaprezentowane przez All-Pumps powinny być szczegółowo analizowane i porównywane z konkretnym, własnym przypadkiem. Informacje opublikowane na Stronie Internetowej mają charakter poglądowy i nie mogą być wykorzystane w procesie projektowym konkretnych obiektów ani też stanowić podstawy do oceny wykonanych systemów i/lub robót.
 13. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Działanie takie stanowić może dla All-Pumps podstawę do natychmiastowego zamknięcia Strony Internetowej dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.
 14. All-Pumps zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższych Informacji według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmian, albo nowego tekstu w całości, na Stronie Internetowej. Zamieszczenie na Stronie Internetowej nowej Informacji bądź zmian w treści dotychczasowej będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem Użytkownika. Przyjmuje się, że Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej akceptuje bez zastrzeżeń aktualną treść Informacji.
 15. W sprawach niewymienionych i nieuregulowanych powyżej, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Nowe komentarze

Długo szukaliśmy pompy, która pracując w dość trudnych warunkach nie ulega awarii. S45 nas nie zawiodła!

Marian 30. maj, 2013 |

Rewelacyjny system wbudowania pompy w rurociąg. Bezproblemowy i przede wszystkim szybki demontaż.

Maciek 22. maj, 2013 |

Doskonała pompa do aplikacji chemicznych. Działa niezawodnie!

Maxwell 22. maj, 2013 |